یاد وخاطره شما استاد فقید وپدر بزرگ درقلبم باقی خواهد ماند
یاد وخاطره شما استاد فقید وپدر بزرگ درقلبم باقی خواهد ماند یاد وخاطره شما درقلبم باقی خواهد ماند (به یاد استاد پروفسور محمد حسن گنجی ) اینجا کلیک کنید